top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GARAGE GEERARDYN

A ) VERKOOP VAN WISSELSTUKKEN, LEVERING VAN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN, VERKOOP EN OF OVERNAME WAGENS)

1. Alle offertes zijn vrijblijvend. De aangeduide leveringstermijnen zijn niet bindend. Eventuele vertraging geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding aan onze klant.


2. Het afhalen en/of terugrijden in het kader van een herstel en/of nazicht of levering door Garage Geerardyn wordt geacht te handelen in opdracht en voor rekening van de klant.


3. Bij aankoop van wisselstukken als dusdanig, dient de klant deze bij ontvangst onmiddellijk op zichtbare gebreken te controleren. Indien deze wisselstukken niet nieuw zijn, worden ze verkocht in de staat waarin zij zich bevinden en worden opmerkingen omtrent zichtbare en onzichtbare gebreken niet aanvaard.


4. Tweedehandse wagens worden altijd verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met hun zichtbare en onzichtbare gebreken. De klant wordt geacht de wagen te hebben gecontroleerd eventueel met bijstand van een deskundige. Wanneer Garage Geerardyn een waarborg versterkt, gelimiteerd in km, afstand of tijd, staat deze waarborg enkel op constructiefouten van onderdelen die door de verkoper werden vervangen, nooit op slijtage of verborgen gebreken.


5. In geval de koper de belofte tot aankoop of de schriftelijke verkoopovereenkomst betreft een tweedehandse wagen verbreekt, kan Garage Geerardyn de uitvoering vorderen van de overeenkomst ofwel deze als verbroken aanzien mits een schadevergoeding van 20% op de koopsom. Artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek is hieromtrent van toepassing.


6. De levering van een voertuig heeft plaats op de maatschappelijke zetel van Garage Geerardyn, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.


7. De facturen zijn contant betaalbaar te Merksem. Bij niet-betaling op de vervaldag vervallen alle eventuele toegestane prijsvoordelen, onder welke vorm ook, en worden van rechtswege bij de hoofdsom gevoegd. Daarenboven worden bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder enige waarschuwing een rente berekend tegen 1,5 % per maand vanaf factuurdatum.


8. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van 50 euro, zelf bij toekenningen van termijnen van respijt.


9. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.


10. Elke betwisting omtrent de gefactureerde bedragen, de conformiteit van de levering of de kwaliteit van de geleverde producten dienen op straffe van verval te worden overgemaakt bij aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na levering.


11. Bij verkoop van auto's bepaald tevens het contract de algemene voorwaarden (die bijgevoegd zijn) en de onderlinge overeenkomsten op het contract zelf. Bij gebrek aan dit contract, gelden de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.


11. Voor alle geschillen, ook die omtrent wisselbrieven, is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.


 

B) TER BESCHIKKINGSTELLING VAN EEN VERVANGWAGEN 

1. Garage Geerardyn stelt een vervangwagen ter beschikking van de klant, die in goede staat is, en dit ter vervanging van zijn wagen die in de herstelling is bij Garage Geerardyn.


2. De terbeschikkingstelling zal onherroepelijk uitdoven wanneer de Garage Geerardyn het voertuig van de klant terug ter beschikking stelt. Bovendien mag de Garage Geerardyn op elk ogenblik, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de vervangwagen terugnemen, zonder dat hij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is.


3. De gebruiker verklaart eigenaar te zijn van een rijbewijs B en geen rijverbod opgelegd te hebben gekregen. De terbeschikkingstelling houdt geen enkele wettelijke toelating in om een voertuig te besturen noch brengt het enige medeplichtigheid van Garage Geerardyn met zich mee. In dat opzicht neemt de klant alle verantwoordelijkheid op zich.


4. De terbeschikkingstelling van de vervangwagen houdt in:
- Verzekering BA voor derden
- Verzekering tegen brand, diefstal, glasbraak zonder vrijstelling
- Rechtsbijstand
- De levering van antivries
- De rijtaks
- Verzekering in omnium (met vrijstelling) voor bepaalde voertuigen, andere geen verzekering in omnium (u dient de kosten voor schade zelf te betalen)


5. De Vervangwagen wordt aan de gebruiker ter beschikking gesteld met alle noodzakelijke en wettelijke bijhorigheden. De klant moet de vervangwagen in dezelfde omstandigheden terugbezorgen. Blijven dus ten laste van de klant :
- De kosten van de brandstof (conditie gevuld terugbrengen of gereden kilometers te vergoeden)
- De kosten van parking en garage
- De carwash
- De boetes en overtredingen
- Verkeerdelijk gebruik van brandstof, stuk-gereden banden, elke kost buiten normale onderhoud
- Vanaf 1000 km en / of langdurige terbeschikkingstelling van meer dan 1 maand, gedeelte in de onderhoudskosten.


6. De gebruiker zal Garage Geerardyn onmiddellijk van elke motorpech en elk ongeval verwittigen en zal op zijn kosten zorgen voor de versleping van de vervangwagen naar de werkplaats van Garage Geerardyn. Behalve ingeval van schriftelijk akkoord van de hersteller, zal geen enkele arbeid aan de vervangwagen mogen worden uitgevoerd door een derde of door de gebruiker zelf.


7. De terbeschikkingstelling van de vervangwagen zal in geen enkel geval een verworven recht uitmaken, meer bepaald betreffende een tweede vervangwagen. Wordt de vervangwagen geïmmobiliseerd, dan is de hersteller niet gehouden tot de vervanging noch moet hij daarvoor enigerlei vergoeding betalen.


8. De gebruiker verbindt zich ertoe de vervangwagen als goede huisvader te gebruiker. Het deelnemen aan een auto-wedstrijd of aan een behendigheidsproef, noch goederen vervoeren op het dag, in een aanhangwagen of binnen in het voertuig, noch meer den 4 personen vervoeren, de bestuurder niet inbegrepen, noch het voertuig aan deerden toevertrouwen, noch in pand geven, noch wijzigen of vervormen. In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe de vervangwagen zo te onderhouden dat hij in goede staat wordt gehouden tot het einde van de terbeschikkingstelling. Alleen de klant heeft het recht de vervangwagen te besturen, en staat in voor alle schade aan de vervangwagen die zou worden veroorzaakt naar aanleiding van het besturen van de vervangwagen door de derde, onverschillig of dit met medeweten dan wel met toestemming gebeurde van de klant.


9. Elke schade aan de vervangwagen ten gevolge van een fout, zelf een lichte, of ten gevolge van de nalatigheid van de klant, of van elke eventuele andere bestuurder of inzittende, zal de klant worden aangerekend en zal moeten betaald worden voor de teruggave van zijn eigen voertuig. Indien er een verkeersongeval voordoet, dan zal de vrijstelling worden aangerekend zoals voorzien in verzekeringspolis van de wagen. De gebruiker ziet af van elke vordering tegen Garage Geerardyn ten gevolge van ongevallen waarvan hijzelf of de inzittenden, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zijn. Hij neemt alle gevolgen van een vordering die door derden zou worden ingeleid tegen Garage Geerardyn voor zijn rekening telkens als de verzekering niet tussenkomt. Ingeval van diefstal en ongeval moet de gebruiker Garage Geerardyn onmiddellijk verwittigen per aangetekend schrijven, telefoon of email. Hij moet ter plaatse een PV laten opmaken door de politie en verzekeringspapieren invullen. De gebruiker of bestuurder mag geen enkele aansprakelijkheid erkennen en moet onmiddellijk elke aanmaning, dagvaarding of andere documenten betreffende het ongeval opsturen naar Garage Geerardyn


10. De gebruiker zal de vervangwagen elk tegen van eigendomsrecht aangebracht door de hersteller gedogen en zal zijn exemplaar van deze overeenkomst bewaren in het voertuig.


11. Elk geschil ontstaan ten gevolge van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van de hersteller is gevestigd, en is onderworpen aan het Belgisch Recht.

bottom of page